Choose your air conditioner

Filter Selection

Store

Type

รุ่น

ขนาด

Technology

Feature

Newest Price from highest to lowest Price from lowest to highest
 • 9000 BTU AIR TR Series
  Model No. AS-10TR4RYETR00
  THB 14,990
  • ระบบ INVERTER
  • น้ำยาระบบ R32
  • I Feel ตรวจจับอุณหภูมิรอบตัวผู้ใช้
  • ทำความเย็นอย่างรวดเร็ว
  • ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา
  • ช่วยกำจัดฝุ่นได้มากถึง99%
  • เทคโนโลยี Cold Plasma สามารถฆ่าเชื้อและดับกลิ่น
  • ระบบกรองอากศถึง 4 ชั้น ช่วยลดแบคทีเรียและกลิ่น
  • Golden Fin ทำให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน
  • ทำความสะอาดด้วยตัวเอง ด้วยเทคโนโลยีรุ่นใหม่จากไฮเซ
  Learn More
 • 12000 BTU AIR TR Series
  Model No. 13TR4RYETR00
  THB 15,990
  • ระบบ INVERTER
  • น้ำยาระบบ R32
  • I Feel ตรวจจับอุณหภูมิรอบตัวผู้ใช้
  • ทำความเย็นอย่างรวดเร็ว
  • ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา
  • ช่วยกำจัดฝุ่นได้มากถึง99%
  • เทคโนโลยี Cold Plasma สามารถฆ่าเชื้อและดับกลิ่น
  • ระบบกรองอากศถึง 4 ชั้น ช่วยลดแบคทีเรียและกลิ่น
  • Golden Fin ทำให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน
  • ทำความสะอาดด้วยตัวเอง ด้วยเทคโนโลยีรุ่นใหม่จากไฮเซ
  Learn More
 • 18000 BTU AIR TR Series
  Model No. 18TR4RMATR01
  THB 19,990
  • ระบบ INVERTER
  • น้ำยาระบบ R32
  • I Feel ตรวจจับอุณหภูมิรอบตัวผู้ใช้
  • ทำความเย็นอย่างรวดเร็ว
  • ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา
  • ช่วยกำจัดฝุ่นได้มากถึง99%
  • เทคโนโลยี Cold Plasma สามารถฆ่าเชื้อและดับกลิ่น
  • ระบบกรองอากศถึง 4 ชั้น ช่วยลดแบคทีเรียและกลิ่น
  • Golden Fin ทำให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน
  • ทำความสะอาดด้วยตัวเอง ด้วยเทคโนโลยีรุ่นใหม่จากไฮเซ
  Learn More
 • 24000 BTU AIR TR Series
  Model No. 24TR4RXBTR00
  THB 22,990
  • ระบบ INVERTER
  • น้ำยาระบบ R32
  • I Feel ตรวจจับอุณหภูมิรอบตัวผู้ใช้
  • ทำความเย็นอย่างรวดเร็ว
  • ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา
  • ช่วยกำจัดฝุ่นได้มากถึง99%
  • เทคโนโลยี Cold Plasma สามารถฆ่าเชื้อและดับกลิ่น
  • ระบบกรองอากศถึง 4 ชั้น ช่วยลดแบคทีเรียและกลิ่น
  • Golden Fin ทำให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน
  • ทำความสะอาดด้วยตัวเอง ด้วยเทคโนโลยีรุ่นใหม่จากไฮเซ
  Learn More
 • 9000 BTU AIR KA Series
  Model No. AS-10TR4RYRKA00
  THB 12,990
  • ระบบ INVERTER
  • น้ำยาระบบ R32
  • ช่วยกำจัดฝุ่นได้มากถึง99%
  • I Feel ตรวจจับอุณหภูมิรอบตัวผู้ใช้
  • ทำความเย็นอย่างรวดเร็ว
  • Blue Fin แลกเปลี่ยนความร้อนในคอยล์ร้อนได้อย่างดี
  • ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา
  Learn More
 • 12000 BTU AIR KA Series
  Model No. AS-13TR4RYRKA02
  THB 13,990
  • ระบบ INVERTER
  • น้ำยาระบบ R32
  • ช่วยกำจัดฝุ่นได้มากถึง99%
  • I Feel ตรวจจับอุณหภูมิรอบตัวผู้ใช้
  • ทำความเย็นอย่างรวดเร็ว
  • Blue Fin แลกเปลี่ยนความร้อนในคอยล์ร้อนได้อย่างดี
  • ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา
  Learn More
 • 18000 BTU AIR KA Series
  Model No. AS-18TR4RGSKA00
  THB 17,990
  • ระบบ INVERTER
  • น้ำยาระบบ R32
  • ช่วยกำจัดฝุ่นได้มากถึง99%
  • I Feel ตรวจจับอุณหภูมิรอบตัวผู้ใช้
  • ทำความเย็นอย่างรวดเร็ว
  • Blue Fin แลกเปลี่ยนความร้อนในคอยล์ร้อนได้อย่างดี
  • ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา
  Learn More
 • 8000 BTU AIR portable AP-08CR
  Model No. AP-08CR4SKVS00
  THB 7,900
  Learn More
 • 12000 BTU AIR portable AP-12CR
  Model No. AIR portable AP-12CR
  THB 10,990
  Learn More
 • 9000 BTU AIR KB Series
  Model No. AS-10TR4RYRKB00
  THB 17,990
  • ระบบ INVERTER
  • น้ำยาระบบ R32
  • I Feel ตรวจจับอุณหภูมิรอบตัวผู้ใช้
  • Blue Fin แลกเปลี่ยนความร้อนในคอยล์ร้อนได้อย่างดี
  Learn More
 • 12000 BTU AIR KB Series
  Model No. AS-12TR4RYRKB01
  THB 18,990
  • ระบบ INVERTER
  • น้ำยาระบบ R32
  • I Feel ตรวจจับอุณหภูมิรอบตัวผู้ใช้
  • Blue Fin แลกเปลี่ยนความร้อนในคอยล์ร้อนได้อย่างดี
  Learn More
 • 18000 BTU AIR KB Series
  Model No. AS-18TR4RGSKB00
  THB 24,990
  • ระบบ INVERTER
  • น้ำยาระบบ R32
  • I Feel ตรวจจับอุณหภูมิรอบตัวผู้ใช้
  • Blue Fin แลกเปลี่ยนความร้อนในคอยล์ร้อนได้อย่างดี
  Learn More
 • 9000 BTU AIR TU Series
  Model No. AS-10TR4RYETU00
  THB 12,000
  • ระบบ INVERTER
  • น้ำยาระบบ R32
  • เทคโนโลยี Cold Plasma สามารถฆ่าเชื้อและดับกลิ่น
  • ระบบกรองอากศถึง 4 ชั้น ช่วยลดแบคทีเรียและกลิ่น
  • ทำความสะอาดด้วยตัวเอง ด้วยเทคโนโลยีรุ่นใหม่จากไฮเซ
  Learn More
 • 12000 BTU AIR TU Series
  Model No. AS-13TR4RYETU00
  THB 13,500
  • ระบบ INVERTER
  • น้ำยาระบบ R32
  • เทคโนโลยี Cold Plasma สามารถฆ่าเชื้อและดับกลิ่น
  • ระบบกรองอากศถึง 4 ชั้น ช่วยลดแบคทีเรียและกลิ่น
  • ทำความสะอาดด้วยตัวเอง ด้วยเทคโนโลยีรุ่นใหม่จากไฮเซ
  Learn More
 • 18000 BTU AIR TU Series
  Model No. AS-18TR4RMATU01
  THB 17,990
  • ระบบ INVERTER
  • น้ำยาระบบ R32
  • เทคโนโลยี Cold Plasma สามารถฆ่าเชื้อและดับกลิ่น
  • ระบบกรองอากศถึง 4 ชั้น ช่วยลดแบคทีเรียและกลิ่น
  • ทำความสะอาดด้วยตัวเอง ด้วยเทคโนโลยีรุ่นใหม่จากไฮเซ
  Learn More
 • 24000 BTU AIR TU Series
  Model No. AS-22TR4RXBTU00
  THB 21,990
  • ระบบ INVERTER
  • น้ำยาระบบ R32
  • เทคโนโลยี Cold Plasma สามารถฆ่าเชื้อและดับกลิ่น
  • ระบบกรองอากศถึง 4 ชั้น ช่วยลดแบคทีเรียและกลิ่น
  • ทำความสะอาดด้วยตัวเอง ด้วยเทคโนโลยีรุ่นใหม่จากไฮเซ
  Learn More
 • 18500 BTU AS-18TW4RBBTG00
  Model No.
  THB 0
  • ระบบกรองอากศถึง 4 ชั้น ช่วยลดแบคทีเรียและกลิ่น
  • Golden Fin ทำให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน
  • HI-NANO
  • Wifi Control
  Learn More
No results found

Thailand | © 2018 Hisense, inc. all rights reserved

Choose your region

Close